Velg en side

HJERTERÅ

  • YouTube
  • Spotify

Om Hjerterå

Sent i 2012 kom Hjer­te­rå som et friskt pust inn på den nors­ke musikk­sce­nen med sin­ge­len Svane­san­gen, og det påfølgende albu­met Nes­ten Som Dæ (Fini­to Baca­lao Records). Ful­le av over­skudd og spille­gle­de blan­der Hjer­te­rå rock, pop, vise­sang, humor og alvor. Ban­det består av Johan Aar­stein, Tar­jei Anton­sen, Rikard Tof­ten Holst og Roger Tun­heim Jakob­sen. Gjen­nom en rek­ke opp­tre­de­ner rundt om i lan­det har Hjer­te­rå etab­lert seg som en solid og spen­nen­de live­band.

I 2016 slapp Hjer­te­rå kon­sep­t­al­bu­met Bal­la­den om Jon­ny og Jea­net­te – hvor Ishavs­byen Tromsø bru­kes som bak­tep­pe for å for­tel­le et slags skjebne­dra­ma. Albu­met ble svært godt mot­tatt blant kri­ti­ke­re; blant annet skrev Hel­ge Skog for Feed­back at «Hjer­te­rå med det­te albu­met tar ste­get opp i den nors­ke elite­di­vi­sjo­nen».

Til tross for at Hjer­te­rå har til gode å bli et kjent navn for den jev­ne nord­mann, har ban­det et tro­fast pub­li­kum – som uten tvil vil vokse med tida.

Hjerterå – Balladen om Jonny & Jeanette

Anmeldelser av
«Balladen om Jonny og Jeanette»

Terningkast 5 «Et impo­ne­ren­de styk­ke musikk som enga­sje­rer både følel­ser og tanke­virk­som­het.»
Hel­ge Skog, sep­tem­ber 2016.
Feed­back

«En rei­se i kjær­lig­het gjen­nom for­tel­ler­kunst. (…) Uhy­re bra!»
Ole Mor­ten Wil­helm­sen, mai 2017
The Wil­helm­sens

«En rik­tig skatt av under­fun­di­ga tex­ter och fina musi­ka­lis­ka arran­ge­mang.»
Ker­stin Viman, sep­tem­ber 2016
Kerstin’s Coun­try Music Blog

FINITO BACALAO RECORDS
post@finitobacalaorecords.com

HJERTERÅ © 2019